ЗДО №6, ДНЗ №6 ”Ластівочка”, Хуст
Закарпатська область, Хустський район

Статут

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

Хустської міської ради

№ ___від __ _______ 2016 року

 

Міський голова_____________В.П.Кащук

 

від___ _________ 2016 року

    

 

ПОГОДЖЕНО

начальник управління освіти, релігій

та у справах національностей

Хустської міської ради

_________________В.В.Мочарник   

                                                        від___ _________ 2016 року   

 

 

СТАТУТ

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЕЛ-САДКА)

№ 6 „ЛАСТІВОЧКА”

ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція)

 

 

 

Прийнято

загальними зборами колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють

___ ___________2016р.

 

2016р.

 

 

 

 

 

І. Загальні положення

1.1. ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №6 „ЛАСТІВОЧКА” ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі по тексту –дошкільний навчальний заклад, дошкільний заклад, установа або заклад) створено на підставі відповідного рішення місцевого органу виконавчої влади.

1.2. Юридична адреса дошкільного закладу: 90400, Закарпатська область, м. Хуст, вулиця Петра Могили, №11.

1.3. Засновник дошкільного навчального закладу Хустська міська рада Закарпатської області.

Засновник дошкільного навчального закладу та його уповноважений орган  -- управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради -- здійснюють його фінансування, матеріально-технічне забезпечення, надають необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, інженерні комунікації, організовують будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4. Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, чинним Положенням про дошкільний навчальний заклад (далі Положення), затвердженим у встановленому законодавством порядку, іншими чинними законодавчими актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями виконавчого комітету та сесій Хустської міської ради, власним статутом.

1.5. Дошкільний навчальний заклад є юридичною особою і діє на підставі статуту, який затверджується засновником за погодженням з управлінням освіти, релігій та у справах національностей і реєструється виконавчим комітетом Хустської міської ради.

Дошкільний навчальний заклад має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства (КФК 070101).

Створення, ліквідація, реорганізація дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

1.6. Головною метою дошкільного навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7. Діяльність дошкільного навчального закладу спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.8. Дошкільний навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним статутом.

1.9. Дошкільний навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених законом України „Про дошкільну освіту”;

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10. Взаємовідносини між дошкільним навчальним закладом, юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.11. Установа може вести самостійний баланс, мати розрахункові рахунки в органі державного казначейства (в управлінні державного казначейства в Хустському районі).

ІІ. Комплектування дошкільного закладу

2.1. Заклад розрахований на 70 місць.

2.2. Мережа груп раннього, дошкільного віку та груп цілодобового перебування щорічно формується у відповідності до запитів територіальної громади міста, затверджується відповідним наказом управління освіти, релігій та у справах національностей і не передбачає внесення змін до даного статуту.

Групи комплектуються за віковими ознаками.

2.3. У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку;

можуть створюватися спеціальні та інклюзивні групи, групи соціально-педагогічного патронату.

2.4. Дошкільний заклад має групи з денним (12 годин) та цілодобовим (24 години) режимами перебування.

У дитсадку (за бажанням батьків) можуть створюватися групи з короткотривалим (до 4-х годин утримання) режимом перебування.

Як короткотривалі, можуть створюватися прогулянкові групи та чергові групи у вечірні години, у вихідні і святкові дні.

2.5. Наповнюваність груп дітьми становить:

- ясельні групи (групи для дітей раннього віку) -  до 15 осіб,

- дошкільні - до 20 осіб,

- в оздоровчий період - до 15 осіб,

- у цілодобовій групі – до 10 осіб,

- інклюзивна та спецгрупа (при їх наявності) - до 10 дітей,

- групи з короткотривалим перебуванням дітей (при їх наявності) - до 10 осіб.

2.6. Для зарахування дитини в дошкільний заклад необхідно пред’явити:

- заяву батьків (для короткотривалого перебування дитини - у заяві батьки або особи, які їх замінюють, обумовлюють час та періодичність перебування дітей у групах, інші умови),

 - медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад (ФОРМА № 026/о, Затверджена наказом МОЗ України 27. 12. 99 р. № 302),

- довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення,

- свідоцтво про народження,

- довідки для встановлення батьківської плати за перебування дитини в садку (для дітей пільгової категорії),

- документи для зарахування до групи компенсуючого типу (інклюзивні групи) – висновок Хустської міської психолого-медико-педагогічної комісії при методичному кабінеті управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради, направлення управління освіти, релігій та у справах національностей та індивідуальна програма реабілітації для дітей з інвалідністю.

2.7. За дитиною зберігається місце в дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санітарного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків чи осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

2.8. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись за бажанням батьків або осіб, що їх замінюють на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу (такий висновок одночасно повинен містити рекомендації щодо типу дошкільного навчального закладу, в якому доцільне подальше перебування дитини); у разі несплати без поважних причин батьками або особами, що їх замінюють плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

2.9. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини, із зазначенням причин, становить не менше 10 календарних днів.

Безпідставне відрахування дитини з дошкільного навчального закладу забороняється.

2.10. Дошкільний навчальний заклад може здійснювати соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою:

- забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, але не відвідують дошкільних закладів;

- забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми, які через віддаленість від дошкільних установ чи з інших вагомих причин не можуть їх відвідувати;

- надання консультаційної допомоги сім’ї.

2.11. Діти, які перебувають у дошкільному навчальному закладі короткотривало чи під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік у цьому закладі.

ІІІ. Режим роботи дошкільного закладу

3.1 Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 12 годин у день. За погодженням з управлінням освіти, релігій та у справах національностей та відділу охорони здоров’я, згідно з чинним законодавством, у дошкільній установі може встановлюватись інший режим роботи чи інша тривалість роботи окремих груп, відповідно до потреб та запитів батьків чи осіб, яких вони замінюють. Оплата праці персоналу в таких випадках проводиться пропорційно відпрацьованому часу згідно чинного законодавства. Вихідні дні: субота, неділя, святкові, тощо.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу:

початок роботи закладу о 07.00 год.,

закінчення роботи закладу о 19.00.год.

(або інший графік, відповідно до тривалості роботи протягом дня).

3.3. Щоденний графік роботи всіх груп дошкільного навчального закладу:

І-а  половина дня – з 7.00 год. до 13.00 год.;

ІІ-а половина дня – з 13.00год. до 19.00 год.;

У разі іншої тривалості робочого дня, щоденний графік роботи груп встановлюється з урахуванням потреб батьків чи осіб, яких вони замінюють.

ІV. Організація навчально-виховного процесу в дошкільному закладі

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

4.2. Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи комунального дошкільного навчального закладу схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується управлінням освіти, релігій та у справах національностей.

План роботи закладу на оздоровчий період погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою.

4.4. У дошкільному навчальному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з програмою (програмами) розвитку дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими у встановленому порядку Міністерством освіти і науки України.

Дошкільний заклад для здійснення навчально-виховного процесу має право обирати програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому порядку МОН.

4.6. Дошкільний заклад може організовувати освітній процес як комплексно, так і за окремими пріоритетними напрямками.

4.7. Враховуючи побажання батьків, дошкільний навчальний заклад відповідно до статутних цілей і завдань може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного МОН разом з МОЗ.

          Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.

          Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної базової програми.

V. Організація харчування дітей в дошкільному закладі

5.1. Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі проводиться згідно чинних інструктивно-нормативних документів з організації харчування дітей.

Забезпечення продуктами харчування здійснюється централізовано на підставі укладених управлінням освіти, релігій та у справах національностей угод (за наслідками проведених тендерних закупівель).

5.2. Контроль і державний нагляд за якістю харчування в дошкільному навчальному закладі покладаються  на засновника, управління освіти, релігій та у справах національностей виконкому Хустської міської ради та відповідні заклади охорони здоров’я.

Дошкільний навчальний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених МОЗ спільно з МОН за погодженням з Мінфіном.

5.3. У дошкільному навчальному закладі встановлено триразове харчування.

5.4. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей відповідно до чинного законодавства України.

5.5. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.

VІ. Медичне обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі

6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного навчального закладу здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату цього закладу та відповідних закладів охорони здоров’я, і передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на до госпітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3. Дошкільний навчальний заклад надає приміщення й забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

VІІ. Учасники навчально-виховного процесу

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі є:

- діти ясельного та дошкільного віку;

- керівник,

- вихователь - методист;

- педагогічні працівники (вихователі, практичний психолог, музичні керівники,та ін.);

- медичні працівники;

- помічники вихователів;

- батьки або особи, які їх замінюють;

- юридичні та (або) фізичні особи, суб’єкти підприємницької діяльності, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України, законами України ,,Про освіту”, ,,Про охорону дитинства”, ,,Про дошкільну освіту” та іншими чинними нормативно-правовими актами.

Дитина має гарантоване державою право на:

 • дошкільну освіту;
 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
 • безоплатне медичне обслуговування;
 • здоровий спосіб життя.

7.3. Права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють:

- обирати й бути обраним до органів громадського самоврядування закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освіти з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

Батьки або особи, які їх замінюють зобов’язані:

 • своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;
 • своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
 • стежити за станом здоров’я дитини;
 • виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
 • забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;
 • поважати гідність дитини;
 • виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до людей старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій та звичаїв;
 • інші права, що не суперечать законодавству України.

7.4. Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за виховання, навчання і розвиток дітей.

7.5. На посаду педагогічного працівника дошкільного навчального закладу призначається особа з високими моральними якостями, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а саме, освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України ,,Про освіту” – вищу або середню спеціальну освіту), забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7. Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір педагогічно-доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонено законодавством;

- на захист професійної честі та власної гідності;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

- виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-який форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

- виконувати накази та розпорядження керівництва;

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу та звільняються завідувачем дошкільного навчального закладу.

7.10. Працівники дошкільного навчального закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з законодавством.

7.11. Працівники дошкільного навчального закладу проходять періодичні безоплатні медичні огляди в установленому законодавством порядку.

7.12. Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу підлягають атестації, яка є обов’язковою і здійснюється один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або, за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

VІІІ. Управління дошкільним навчальним закладом

8.1. Управління дошкільним навчальним закладом здійснюється його засновником та уповноваженим ним органом -- управлінням освіти, релігій та у справах національностей виконкому Хустської міської ради.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного навчального закладу здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади засновником (й) або управлінням освіти, релігій та у справах національностей з дотриманням чинного законодавства.

Керівник дошкільного навчального закладу (завідувач):

 • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених законом України „Про дошкільну освіту”, та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту й обсягу;
 • здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного навчального закладу;
 • діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного навчального закладу й відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного навчального закладу;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
 • затверджує штатний розклад за погодженням із власником дошкільного навчального закладу;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
 • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
 • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
 • контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
 • щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному навчальному закладі – педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять усі педагогічні працівники та інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним навчальним закладом.

Педагогічна рада закладу:

 • розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі та приймає відповідні рішення;
 • організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
 • приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного навчального закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4 на рік.

8.4. Органом громадського самоврядування є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

          Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного навчального закладу 50%, батьків - 30%.

Термін їх повноважень становить один рік. Рішення загальних зборів приймається простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх. Загальні збори:

 • приймають Статут, зміни і доповнення;
 • обирають раду дошкільного навчального закладу, її членів і голову, встановлюють термін її повноважень;
 • заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного навчального закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного навчального закладу;
 • затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного навчального закладу.

8.5. У період між загальними зборами діє рада дошкільного навчального закладу.

Кількість засідань ради визначається за потребою.

Засідання ради дошкільного навчального закладу є правомірним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).

Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, вносять пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків, виконує інші функції, що не суперечать чинному законодавству.

8.6. У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян, з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

ІХ. Майно дошкільного навчального закладу

9.1. Відповідно до рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №223 від 23.12.1952р. дошкільному навчальному закладу передано в оперативне управління будівлю, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики та інші матеріальні цінності (Свідоцтво про право власності на дитячий ясла-сад №6 №3650, видане Хустським державним підприємством технічної інвентаризації , реєстровий №145 від 15.12.1981р., реєстрова книга 1).

9.2. Рішенням ХVІ сесії Хустської міської ради V скликання №2026 від 21.10.2010р. та VІ сесії Хустської міської ради VІ скликання №714 від 03.07.2012р. дошкільному закладу виділена присадибна ділянка площею 0,2977га (Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою – серія ЯЯ №109706 від 18.09.2012р.).

Х. Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу

10.1. Джерелами фінансування дошкільного навчального закладу є кошти:

- засновника,

-  місцевого бюджету (у розмірі передбаченому нормативами фінансування).

- батьків або осіб, які їх замінюють,

- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб,

- інші надходження не заборонені чинним законодавством.

10.2. Дошкільний навчальний заклад, за погодженням із засновником, має право:

- придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

- здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.3. Статистична звітність форма № 85-к (річна) про діяльність дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному навчальному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади.

За рішенням власника закладу бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію.

ХІ. Контроль за діяльністю дошкільного навчального закладу

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного навчального закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2. Контроль за дотриманням дошкільним навчальним закладом вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється управлінням освіти, релігій та у справах національностей Хустської міської ради.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється засновником дошкільного закладу та уповноваженим ним органом - Хустською міською радою та управлінням освіти, релігій та у справах національностей.

 

Керівник закладу      ________________________/Чекаліна Н.І. /

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *